Regulamin

Regulamin platformy B2B GEOBIKE z 24.05.2018 r.


I.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Platformy B2B;
 2. Platforma B2B – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://b2b.geobike.com.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia;
 3. Sprzedawca –  oznacza GEOBIKE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 70-383, ul. Mickiewicza 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496125, NIP: 852-26-06-125, REGON: 321474181;
 4. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto – konto założone dla Kupującego w wyniku rejestracji na Platformie B2B;
 6. Towar – produkty prezentowane na stronach Platformy B2B;
 7. Zamówienie – oferta zakupu Towarów prezentowanych na stronach Platformy B2B, złożona drogą internetową przez Kupującego zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której podstawą jest Zamówienie złożone poprzez Platformę B2B;


II. Postanowienia ogólne

 1. Platforma B2B działa pod adresem https://b2b.geobike.com.pl/, prowadzona jest przez GEOBIKE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 70-383, ul. Mickiewicza 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496125, NIP: 852-26-06-125, REGON: 321474181.
 2. W celu korzystania z Platformy B2B Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet.
 3. Do składania Zamówień na Platformie B2B uprawnieni są tylko Kupujący spełniający warunki określone w Rozdziale I („Kupujący”).
 4. W celu składania zamówień na Platformie B2B niezbędna jest rejestracja na stronie Platformy B2B oraz zgłoszenie Kupującego jako klienta hurtowego, które wynika z rejestracji. 
 5. Dostęp do Platformy B2B jest możliwy po akceptacji zgłoszenia hurtownika przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Kupującemu statusu hurtownika.
 7. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


III. Zasady korzystania z platformy B2B

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy B2B jest rejestracja w jej ramach oraz zgłoszenie o status hurtownika.
 2. Rejestracja i zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Platformy B2B.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z Platformy B2B, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jej zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy podał w trakcie rejestracji w Platformie B2B dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 5. Logowanie się i składanie zamówień za pośrednictwem Platformy B2B możliwe jest po akceptacji zgłoszenia hurtownika poprzez Sprzedawcę.
 6. Składanie zamówień poprzez Platformę B2B możliwe jest w każdy dzień tygodnia 24 godziny na dobę.


IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Ceny Towarów dostępnych na Platformie B2B podawane są w złotych polskich, przy Towarach podana jest cena netto i cena brutto (zawierająca podatek VAT).
 2. Ceny Towarów nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Kupujący informowany jest w trakcie składania Zamówienia.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B należy wejść na stronę internetową https://b2b.geobike.com.pl/ , zalogować się na swoim Koncie  i dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych przez Kupującego Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Sprzedawca wystawia fakturę VAT za zakupiony towar. W celu otrzymania elektronicznej faktury VAT należy w trakcie składania zamówienia zaznaczyć opcję "Faktura w formie elektronicznej".
 7. Po podaniu przez Kupującego korzystającego z Platformy B2B wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. 
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 9. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z GEOBIKE Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr...", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Kupujący może obserwować status realizacji Zamówienia na swoim Koncie.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.


V. Czas realizacji Zamówień

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest otrzymanie płatności za Zamówienie przez Sprzedawcę. Realizacja Zamówienia przed płatnością jest w możliwa, tylko w przypadku, gdy wynika to z umowy współpracy między Kupującym, a Sprzedawcą. 
 2. Czas realizacji Zamówień:
  a) Zamówienia realizowane są przez obsługę Platformy B2B w ciągu 1 dnia roboczego. Zamówienia złożone po godzinie 10:00 w dniach roboczych oraz w soboty, niedziele i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
  b) Czas realizacji Zamówienia przez obsługę Platformy B2B jest czasem orientacyjnym. Sprzedawca telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje Kupującego kiedy otrzyma zamówiony Towar.

  c) Zamówienia z Towarami z określonym czasem dostępności, będą realizowane w następnym dniu roboczym od daty dostępności.
  d) Zamówienia z Towarami będącymi produktami na specjalne zamówienie (wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta) będą realizowane w ciągu 60 dni.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 4. Jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Kupującemu anulowanie całości Zamówienia, anulowanie części Zamówienia lub realizację części Zamówienia w późniejszym terminie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego działania systemu informatycznego Platformy B2B w tym strony internetowej Platformy B2B, w szczególności w przypadku wyświetlania błędnych cen, stanów magazynowych czy opisów Towarów.
 6. Odmowa przyjęcia lub zwrot Zamówienia przez Kupującego może prowadzić do anulowania jego Konta, a tym samym wykluczenia z korzystania z Platformy B2B.  Powstałe koszty, w tym koszty manipulacyjne, koszty transportu oraz koszty transportu zwrotnego ponosi Kupujący.


VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zamówienia złożone poprzez Platformę B2B dostarczane są za pomocą tradycyjnej przesyłki kurierskiej lub firmy transportowej.
 3. Rodzaj przewoźnika jest ustalany indywidualnie i zależy od wagi i wymiarów przesyłki.
 4. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej metody płatności i wartości Zamówienia.
 5. Koszty dostawy Zamówień dla płatności przed wysyłką są następujące:
  a) Zamówienia o wartości do 1499 zł brutto - 20 zł
  b) Zamówienia o wartości od 1500 zł brutto do 4999 zł brutto - 50 zł
  b) Zamówienia o wartości od 5000 zł brutto do 9999 zł brutto – 100 zł
 6. Koszty dostawy Zamówień dla płatności za pobraniem są następujące:
  a) Zamówienia o wartości do 1499 zł brutto - 25 zł
  b) Zamówienia o wartości od 1500 zł brutto do 4999 zł brutto - 75 zł
  c) Zamówienia o wartości od 5000 zł brutto do 9999 zł brutto – 125 zł
 7. Wszystkie Zamówienia o wartości powyżej 10 000 zł brutto wysyłane są na koszt Sprzedającego.
 8. Czas dostawy zależny jest od rodzaju przewoźnika i wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

VII. Metody płatności

 1. Kupujący ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:
  a) przelewem na numer konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI 52 1050 1559 1000 0090 3030 9570
  b) za pobraniem - płatność gotówką w momencie dostarczenia Towaru
  c) przelewem elektronicznym - płatność poprzez system Dotpay
  d) zapłata kartą płatniczą - płatność poprzez system PayU, system akceptuje karty płatnicze Visa i MasterCard
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca dostarcza fakturę VAT drogą elektroniczną lub wraz z dostawą zamówionego Towaru.
 3. Płatność za fakturę należy uregulować w przeciągu 3 dni. Po tym terminie Zamówienie zostanie anulowane przez obsługę Platformy B2B.
 4. Dłuższy termin płatności za fakturę VAT dla Kupującego, jest możliwy tylko w przypadku, gdy wynika to z umowy współpracy między Kupującym, a Sprzedawcą.


VIII. Upusty dla Kupujących

 1. Kupujący może otrzymać indywidualny upust wynikający z ustaleń i umowy współpracy zawartej między Sprzedawcą, a Kupującym.
 2. Indywidualny upust jest nadawany przez Sprzedawcę na Koncie założonym dla Kupującego w Platformie B2B.
 3. Ceny towarów widoczne po zalogowaniu się na Platformie B2B wyświetlają się pomniejszone o indywidualny upust przyznany Kupującemu przez Sprzedawcę. Kupujący może też sprawdzić aktualną wysokość swojego upustu po zalogowaniu się na swoim Koncie klikając w button „Moje rabaty”.
 4. Kupujący posiadający status Autoryzowanego Salonu Firmowego lub Autoryzowanego Partnera Sprzedaży, który wynika umowy współpracy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, ma możliwość z skorzystania sezonowych promocji na dwa wybrane Towary ze zwiększonym upustem dostępnych na Platformie B2B.
 5. Upust z sezonowych promocji nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażami.
 6. Upust naliczany jest przez obsługę Platformy B2B po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

IX. Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację Towaru w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził wadę Towaru. Po upływie tego terminu Kupujący traci uprawnienia reklamacyjne.
 2. Kupujący zgłasza reklamację poprzez zgłoszenie reklamacyjne, które powinno zostać dostarczone Sprzedawcy w formie pisemnej wraz z reklamowym Towarem i dowodem zakupu na adres: GEOBIKE Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21, 70-383, Szczecin, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinny znaleźć się pełne dane Kupującego, dane kontaktowe, numer Zamówienia lub numer Faktury oraz dokładny opis wady Towaru.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Kupujący wysyła reklamowany Towar na swój koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 6. Koszty odesłania Towaru do Kupującego ponosi Sprzedawca. 

X. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych (nie dotyczy Zamówień i Umów sprzedaży) w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wyżej wymienione umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Kupujący rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta przy użyciu stosownego oświadczenia woli wysłanego poczta elektroniczną na adres: b2b@geobike.com.pl 
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie zwalnia Kupującego z obowiązków względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania wyżej wymienione umowy takie istnieją.
 4. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kupującego stosowanego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas rejestracji.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy B2B, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Platformy B2B.
 7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy B2B może zgłaszać pisemnie na adres: GEOBIKE Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21, 70-383, Szczecin, lub mailowo na adres b2b@geobike.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

XI. Ochrona danych osobowych.

 1. Sprzedawca (GEOBIKE Sp. z o.o) przetwarza dane osobowe Kupującego jako administrator danych osobowych.
 2. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę, w tym do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania i usuwania. Kupujacy może poprawić swoje dane osobowe po zalogowaniu się na konto lub jeżeli nie jest zarejestrowany, może tego dokonać wysyłając odpowiednie żądanie do sprzedawcy.
 5. W celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych GEOBIKE Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 6. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności znajdującej się na stronie: Polityka prywatności


XII. Postanowienia końcowe

 1. Dostęp do niniejszego Regulaminu jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy B2B. Treść Regulaminu może być utrwalona poprzez zapisanie na nośniku lub sporządzenie wydruku.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu są przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GEOBIKE Sp. z o.o.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.

Regulamin platformy B2B GEOBIKE obowiązujący do 23.05.2018 r.

pixel